مرکز خودرویی تی تی ویت TITIVATE CAR CENTER

MEDUSA
پوشش سرامیکی محافظ افزایش مقاومت رنگ خودرو توسط پوشش های سرامیکی، افزایش مقاومت در برابر مات شدگی و خش های سطحی( به جز خط های عمیق مانند خط کلید و اجسام نوک تیز)، ایجاد براقیت ( حدود 89 تا 92 GU) و خاصیت آب گریزی ماندگار بین 2 تا 4 سال و بدون افزایش ضخامت رنگ. پوشش نانو سرامیک مدوسا